Founder Members

Home/ About Us/ Founder Members

Founder Members

List of founder members of ACBI are as below

Dr. Awadhesh Saran

Patna

Dr. S.S. Dubey

Varanasi

Dr. Maharani Chakravorty

Varanasi

Prof. M.N. Rudra

Patna

Dr. S.N. Bose

Bankura

Mr. Surendra Pal Singh

Gorakhpur

Dr. J.S. Prasad

Hyderabad

Dr. Y. Narsimha Rao

Varanasi

Dr. R.N. Chowdhary

Bhagalpur

Dr. T.C. Raghuram

Hyderabad

Dr. Kusheshwar Pd. Sinha

Ranchi

Dr. A.K. Verma

Patna

Dr. H.N. Mitra

Patna

Dr. S.M. Ghosh

Patna

Dr. J.N. Parhi

Orissa

Dr. S. Gopalakrishnan

Madras

Dr. K.P. Sinha

Patna

Dr. Madhubala B. Rao

Jamshedpur

Dr. B.K. Sur

Kanpur

Dr. Santosh Kumar Saha

Silchar

Dr. Nirmal Prakash

Patna

Dr. B.N. Sahay

Darbhanga

Dr. R.P. Singh

Varanasi

Dr. A.K. Lal

Ranchi

Dr. A.K. Singh

Ranchi

Dr. A.P. Patro

Berhampur

Dr. Akhauri R.S. Sinha

Patna

Dr. J.K. Nandi

Patna

Dr. Prem Kishore

Patna

Dr. Hrishikesh Mallick

Patna

Dr. B. N. Tiwary

Patna

Dr. S. Banerjee

Dr. R. P. Gupta

R. Ghosh